Pravila nagradne igre “Nagradama nema kraja dok Pivac naljepnice zbraja”

Na temelju  članka 69. Zakona o igrama na sreću(NN br. 87/09) i članka 6. stavak 1.
Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10) Mesna Industrija Braća Pivac d.o.o.,
Težačka 13, 21 276 Vrgorac dana 12.08. 2014. donosi sljedeća :

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„ Nagradama nema kraja dok Pivac naljepnice zbraja“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom„ Nagradama nema kraja dok Pivac naljepnice zbraja“
je Mesna Industrija Braća Pivac d.o.o., iz Vrgorca, OIB: 28128148322.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača,te unapređenja i prodaje proizvoda u poslovnoj jedinici benzinska postaja Pivac, Šetalište Mate Raosa 5, Vrgorac.

Članak 2.

Nagradna igra održava se na benzinskoj postaji Pivac, Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o. iz
Vrgorca, u razdoblju od 01.09.2014. do 24.12.2014. i ima samo jedno kolo.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti
Ministarstva financija biti će objavljena na internetskoj stranici www.pivac.hr.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani koji u razdoblju od 01.09.2014. do 24.12.2014. godine
kupe gorivo ili robu široke potrošnje u visini od minimalno 50 kn pa i više na prodajnom mjestu priređivača Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o., i to na benzinskoj postaji Pivac iz Vrgorca, na adresi
Šetalište Mate Raosa 5, 21 276 Vrgorac. Kupci goriva i ostale robe iz asortimana benzinske postaje
Pivac, Vrgorac sudjeluju u nagradnoj igri na način da sakupljaju naljepnice u vrijednosti od 50 kn za
kupnju navedenog asortimana.

Za svakih 50 kn kupljenog goriva ili robe široke potrošnje, kupac dobije po jednu naljepnicu.
Nakon što skupi dvadeset takvih naljepnica u ukupnom iznosu od 1.000,00 kn, kupac iste lijepi unutar
Knjižice nagradne igre, dok s unutarnje strane kartice ispisuje osobne podatke: Ime i prezime, adresu, poštanski broj i mjesto stanovanja, telefonski broj ili e-mail adresu te broj jednog od računa u vrijednosti 50 kn ili više. Nakon što je skupio gore navedeno i unio osobne podatke, kupac karticu
ubacuje u prozirnu plastičnu kutiju, vidljivo izloženu, na benzinskoj postaji Pivac, Šetalište Mate Raosa
5, Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o. iz Vrgorca.

Članak 5.

Sve neispravno popunjene, nepotpune ili oštećene kartice bit će isključene iz završnog izvlačenja nagrada.

Članak 6.

U  nagradnoj igri ne mogu sudjelovati jedino zaposlenici benzinske postaje Pivac, Šetalište
Mate Raosa 5, Vrgorac.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od sljedećih nagrada :

1. Nagrada: Osobni automobil marke Citroen C1 Adriatic 1.0i u vrijednosti od 65.610,00 kn
2. Nagrada: Motor-skuter u vrijednosti od 7.000,00 kn
3. Nagrada: Bicikl u vrijednosti od 1.500,00 kn
4. Nagrada: Doček nove godine u Makarskoj za 2 osobe koje uključuju večeru i noćenje u Aparthotelu Miramare u vrijednosti od 1.360,00 kn
5. Nagrada: poklon paket Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o. „ Pivac“ u vrijednosti od 800,00 kn
6. Nagrada: poklon paket Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o. „Vrgorac“ u vrijednosti od 600,00 kn
7. Nagrada: poklon paket Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o. „Tradicija„ u vrijednosti od 600,00 kn
8. Nagrada: poklon paket Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o. „Mirakul“ u vrijednosti od 400,00 kn
9. Nagrada: vanjski prijenosni roštilj u vrijednosti od 565,00 kn
10. Nagrada: vanjski prijenosni roštilj u vrijednosti od 565,00 kn
11. Nagrada: poklon paketi Ožujskog piva u vrijednosti od 200,00 kn x 5 paketa ukupne vrijednosti  od 1.000,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 80.000,00 kn
Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.

Javno izvlačenje nagrada održat će se na benzinskoj postaji Pivac, Šetalište Mate Raosa 5, Vrgorac, Mesne Industrije Braća Pivac d.o.o. iz Vrgorca, dana 24.12.2014 g. s početkom u 12 sati.

Nagrade će biti izvučene nasumično od strane gosta Priređivača, iz velike kutije u kojoj će se nalaziti kartice sakupljene na benzinskoj postaji. U slučaju da izvučena kartica ne ispunjava formalne zahtjeve Priređivača, odnosno da je neispravna, nepotpuna ili nedopuštena bit će izvučena druga kartica.

Povjerenstvo za izvlačenje nagrada čine tri predstavnika imenovana od strane Priređivača koji će pratiti regularnost izvlačenja uz nazočnost Javnog Bilježnika. Prilikom izvlačenja dobitnika vodi se zapisnik o podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja, koji potpisuju svi članovi Povjerenstva, te isto priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 dana od dana izvlačenja, ime i prezime, te druge nužne osobne podatke o dobitniku nagrade. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve sudionike Nagradne igre.

Dobitnici će biti objavljeni u roku od 8 dana od izvlačenja nagradne igre na Internet adresi www.pivac.hr. Nagradu je moguće preuzeti isključivo uz potpisivanje primopredajnog zapisnika s detaljima korištenja nagrade. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati  javnom izvlačenju.

Članak 9.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa, mjesto stanovanja.

Članak 10.

Imena dobitnika biti će objavljena na našim internetskim stranicama u roku od 8 (osam) dana od izvlačenja, a u istom roku dobitnici nagrade biti će pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi.
Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana.

Članak 11.

U slučaju da Priređivač ne uspije kontaktirati dobitnika nagrade u roku iz prethodnog članka, pokušat će ga kontaktirati u roku od 10 dana od dana isteka roka za preuzimanje nagrade. Ukoliko se dobitnik
ne uspije kontaktirati niti u tom roku, dobitnik gubi pravo na nagradu. U slučaju da nagrada ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno odredbama Zakona o igrama na sreću.

Članak 12.

Dobitnici svoje nagrade mogu podići u sjedištu Priređivača na adresi: Mesna Industrija Braća Pivac d.o.o., Težačka 13, 21 276 Vrgorac, uz predočenje osobne iskaznice.

Članak 13.

Nagrade nisu zamjenjive za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 14.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre
biti obaviješteni putem elektroničkih ili drugih medija.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljene u dnevnom tisku.

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Metkoviću.

Mesna Industrija Braća Pivac d.o.o.
Ivica Pivac, dir

KLASA: UP/I-460-02/14-01/541
UR BROJ: 513-07-21-01/14-2

Komentirajte